Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Postępowania Awansowe

Komunikat  z dnia 20.09.2023 r. Przewodniczącego Rady Dyscypliny ASP w Warszawie

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 06 września 2023 r. zmian ustawy  - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (link) informuję, że ostateczny termin na zamkniecie przewodów doktorskich prowadzonych w starym trybie został przesunięty z dnia 31 XII 2023 r. na dzień 31 XII 2024 r.

Z poważaniem,
Przewodniczący Rady Dyscypliny
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
dr hab. Piotr Siwczuk, profesor Uczelni


Komunikat  z dnia 25.05.2022 r. Przewodniczącego Rady Dyscypliny ASP w Warszawie

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 28 maja 2022 r. Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r.
o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (link) informuję, że ostateczny termin na zamkniecie przewodów doktorskich prowadzonych w starym trybie został przesunięty z dnia 31 XII 2022 r. na dzień 31 XII 2023 r.

Z poważaniem,
Przewodniczący Rady Dyscypliny
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
dr hab. Piotr Siwczuk, profesor Uczelni


 

Uchwała Rady Dyscypliny z dnia 8.04.2021 pdf.


Komunikat  z dnia 26.10.2020 r. Przewodniczącego Rady Dyscypliny ASP w Warszawie

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, oraz z uwagi na dużą ilością wszczętych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie postępowań w sprawie nadania stopni w zakresie sztuki, zwracam się do Przewodniczących składów orzekających, a także Sekretarzy składów, z prośbą o organizowanie posiedzeń składów orzekających w trybie zdalnym.

Obecnie w Akademii prowadzonych jest ponad 140 postępowań o nadanie stopni, które muszą być ukończone do  31 grudnia  2022 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz ryzyka wynikające z organizowania posiedzeń w trybie stacjonarnym, tryb zdalny obrad zespołów daje możliwość sprawnego realizowania na bieżąco powierzonych Radzie zadań, z zachowaniem zasad również Państwa bezpieczeństwa.

Z poważaniem,
Przewodniczący Rady Dyscypliny
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
dr hab. Piotr Siwczuk, profesor Uczelni


 
Komunikat Rady Doskonałości Naukowej z dnia 21 maja 2020 roku
Komunikat nr 10/2020 – w sprawie przedłużenia terminu procedowania postępowań o awans naukowy wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. link
 

 
Komunikat Biura Rady Dyscypliny
Szanowni Państwo,
mając na uwadze czasowe ograniczenie funkcjonowania Uczelni wynikające z zapobiegania i zwalczania COVID-19, oraz wykonywanie pracy (tam gdzie to możliwie) w trybie zdalnym, w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie został zakupiony system informatyczny, który pozwoli m.in. na kontynuowanie prowadzonych postępowań przewodowych. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem specjalnego modułu do systemu Akademus, pozwalającego gremiom uczelnianym na podejmowanie uchwał w  głosowaniu tajnym.
 
Komunikat RDN nr 8/2020 - w sprawie możliwości przeprowadzania postępowań awansowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 

 

Organem właściwym do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie jest Rada Dyscypliny ASP w Warszawie.

Rada jest organem kolegialnym działającym na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 3. Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.